เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับ ผศ.ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
รศ.ดร สินชัย กมลภิวงศ์ รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุตผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้แทนจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Internet of Things (IoT) ณ ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 1 ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ UniNet ได้ตระหนักถึงเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต โดยปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและวิจัยต่างๆ ที่ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีค่าใช้บริการเครือข่ายค่อนข้างสูง และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย IoT และรองรับความต้องการใช้งานที่เติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้งานเทคโนโลยี IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างกลไกเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการลงทุนและการจัดสรรคลื่นความถี่ รวมถึงสร้างแนวทางให้ระบบใหม่ที่หลากหลาย สามารถเชื่อมต่อและทำงานสอดคล้องกันได้