18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 42” (Workshop on UniNet Network and Computer Application : WUNCA 42) พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ชั้น 8 อาคารอุดมศึกษา 1 ถนนศรีอยุธยา ในการประชุมจัดงานในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน เป็นการแบ่งปันทรัพยากร ทางการศึกษาร่วมกันและได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายดังกล่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกจากการได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษากับเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องให้บุคลากรของสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ ทั้งในด้านเครือข่ายสารสนเทศและเนื้อหา (Content) บนเครือข่ายฯ ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของสถาบันสมาชิกเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เช่น

  • การบรรยายพิเศษ จากSarah Jane Yee ในหัวข้อ Educational Innovations Become Sustainable
  • การเสวนา จาก1.ผศ.ประมา ศาสตระรุจิ (ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) 2.รศ.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล(ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย) 3.นายวีรพล มหัสอารีนาท (มหาวิทยาลัยมหิดล) 4. นายไพศาล พุมดวง (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 5.นำยธีรวัฒน์ ก่อบุญ (เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) ในหัวข้อ เทคโนโลยีกับการศึกษาทางการแพทย์หัวข้อ เทคโนโลยีเครือข่ายกับการสนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์
  • Workshop จากทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ่ นำทีมโดย 1.นายธวัช วราไชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ่นายพงษพันธ จันทราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ่ 3.นายไกรสุวรรณ หยางทกูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ่ ในหัวข้อ การพัฒนา API Services ด้วย Strapi
    ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยโดยไม่ต้องเขียนโค้ด