22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการศึกษาและการสาธารณสุขแบบทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meeting ร่วมกับชมรมเครือข่ายด้านการศึกษาและการแพทย์ทางไกลแห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาทางไกล การปฏิบัติงานการสาธารณสุขทางไกล ผ่านทางระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อให้สมาชิกมีความรู้เข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาทางไกล การประชุมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือด้านการบริการด้านการศึกษาทางไกลที่ยั่งยืนต่อไป