13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น 9 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ และนายวชิระ เชาวลิต เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย ของสำนักงานฯ ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดจนให้บริการเครือข่ายและพาเยี่ยมชมห้อง Data Center นอกจากนั้น ได้แนะนำให้น้อง ๆ นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับ อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ของห้อง Data Center การบริหารจัดการ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของห้อง Data Center ที่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ISO ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ระบบบริหารจัดการด้านการบริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015