เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 . นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวต้อนรับและบรรยาย คณะโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ชั้น8 และ 9 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายสุพัชรพงษ์ บัวนาคหัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย ของสำนักงานฯ ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดจนให้บริการเครือข่าย UniNet และพาเยี่ยมชมห้อง Data Center นอกจากนั้น ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ คณะโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ทำความรู้จักกับ อุปกรณ์และระบบต่าง ของห้อง Data Center การบริหารจัดการ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของห้อง Data Center ที่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ISO ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ระบบบริหารจัดการด้านการบริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 was so s