สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ได้ดำเนินการบริหารงานบริการระบบ IT (IT Service Management) เพื่อให้บริการด้าน IT ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง  ปัจจุบันมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกนั้นเป็นมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2018 เกี่ยวกับการบริหารการให้บริการด้าน IT โดยเฉพาะมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งเป็น Best Practices ที่รวบรวมเอาแนวคิด และเทคนิคการบริหารบริการ IT ที่ดีเลิศเข้าไว้ด้วยกันและเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา UniNet ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 (IT Service Management system)
จากการดำเนินงานที่มีคุณภาพในการบริหารงานบริการระบบ IT ในด้านการให้บริการ Co-Location Service และการให้บริการ
Virtual Server Service ซึ่งมีศูนย์ Data Center ของ UniNet ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 9 อาคารอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา