UniNet สป.อว. เร่งเตรียมความพร้อมนักไอทีในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 โดยจัดโรดโชว์มหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาครวมทั้ง กทม. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง PDPA ของสถาบันอุดมศึกษา พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการประยุกต์ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ผศ.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “UniNet พบมหาวิทยาลัย” โครงการสัญจร ครั้งที่ 1 เขตภาคเหนือ ณ อาคารสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ด้วยเครือข่ายสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงความเร็วสูงที่เชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสถาบันการศึกษาให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาวิจัยร่วมกันทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : ThailiNet ) และเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PuliNet) เข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึง และนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา วิจัยของประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาและวิจัย ที่สามารถยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

“ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นมากมาย และส่งผลกระทบไปยังประชาชนโดยตรง สป.อว.โดย UniNet คาดหวังให้นักไอที ในมหาวิทยาลัย ได้รับรู้และเข้าใจในกฎหมายใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเฝ้าระวัง รู้เท่าทัน และเตรียมมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้การใช้บริการของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายนอก มีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยจากการคุกคามในทุกรูปแบบ” ผอ. UniNet กล่าว

การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการอภิปรายเรื่อง “UniNet : ศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ” โดย ผศ.ประมา ศาตระรุจิ ผู้อำนวบการฯ และนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติ PDPA ของสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดย นายอรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การอภิปรายเรื่อง “พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัย Cyber” และ “การ Implement Cyber Security for University” โดย นายภานุพงศ์ ธนูทอง จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)