3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมบรรยายในหัวข้อ UniNet พบมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยการบรรยายในครั้งนี้ UniNet ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดจนให้บริการเครือข่าย UniNet
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และวิจัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานวิจัย รวมเป็นจำนวน 10,762 แห่ง โดยหน่วยงานทางการศึกษา อาทิเช่น สำนักทดสอบกลางแห่งชาติ (สศท) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) (องค์การมหาชน) สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงกลาโหม วิทยาลัยพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราชฯ โรงพยาบาลรามาฯ นอกจากนี้ หน่วยงานทางการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ผู้ใช้งานเครือข่าย จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาและวิจัย ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม เป็นโครงการที่มุ่งสร้างคน พัฒนาการเรียนการสอน