ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ได้ผลักดัน UniNet ให้มุ่งเน้นดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยที่ผ่านมา UniNet ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ถึง 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน
ISO 9001:2015 (QMS Quality Management system and its processes) , ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System , ISO/IEC 20000-1:2018 IT Service Management Processes ซึ่งทั้ง 3 มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับและยกระดับระบบบริหารคุณภาพ กระบวนการของระบบบริหารคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีรากฐานที่เข้มแข็งและระบบสื่อสารกลางสำหรับการศึกษาและวิจัยของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำหรับการติดต่อสื่อสาร เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูงต่อไป