เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานโทรคมนาคม นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธีรวัฒน์ เรืองต่อวงศ์ ผจก.ส่วน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นางวราภรณ์ พัชราภา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายสมพล เกษมสัมฤทธิผล บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือการให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ
สำนักงาน กสทช.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างอนาคตให้กับ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชน 60,000 คน ที่ อว. จ้างงาน แบ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี จำนวน 30,000 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 15,000 คน และประชาชนจำนวน 15,000 คน ให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้า
ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ UniNet ได้ประสาน สำนักงาน กสทช. เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้บริการเครือข่ายงดเว้นค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อเข้าใช้งาน www.u2t.ac.th ของโครงการ U2T ที่เป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนฐานข้อมูล หรือ Big Data ที่เปรียบเสมือนแผนที่นำทางในการลงไปพัฒนาชุมชนครั้งนี้ ที่สำคัญ อว. จะสร้าง Online Community หรือสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและสร้างเครือข่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วนได้เชื่อมโยงถึงกัน และเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ www.u2t.ac.th