8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานในประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) ระบบมาตรฐานสากล (ISO) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ISO ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ระบบบริหารจัดการด้านการบริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 8 และ ระบบ Zoom Cloud Meeting