UniNet ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)/ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)/มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายสำคัญ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕

การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตำมกรอบแนวทำงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างควาเข้มแข็งจากภายในให้คุณธรรมนำการพัฒนา ทำให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕