เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมตรวจรับโครงการ NEdNet ระยะที่ 2 ณ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารถนนศรีอยุธยา
โครงการ NEdNet ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ดำเนินโครงการเพื่อติดตั้งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายที่หมดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (UniNet/NEdNet) ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ ให้สามารถใช้งานโครงข่ายการศึกษาและวิจัยในด้านการเรียนการสอนที่ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่หมดอายุ จำนวน 16 โหนด ได้แก่

 1. โหนดเชียงราย
 2. โหนดเชียงใหม่
 3. โหนดกำแพงเพชร
 4. โหนดอุดรธานี
 5. โหนดสกลนคร
 6. โหนดอุบลราชธานี
 7. โหนดเพชรบุรี-1
 8. โหนดสุราษฎร์ธานี
 9. โหนดสงขลา
 10. โหนดปทุมธานี-1
 11. โหนดพิษณุโลก
 12. โหนดนครสวรรค์
 13. โหนดขอนแก่น
 14. โหนดชลบุรี
 15. โหนดนครปฐม
 16. โหนดบางมด

อีกทั้งในโครงการยังยกระดับความสำคัญโหนดเครือข่ายแกนหลัก ปรับปรุงเครือข่ายให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการลดจำนวน Hop Count และลด Network Latency ลงโดยใช้การบริหารจัดการเส้นทาง (Route management) ของเครือข่ายแกนหลักแบบ Segment Routing ทั้ง IPv4 และ IPv6 ประกอบกับนำเทคโนโลยี MPLS (Multiprotocol Label Switching) มาใช้เพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางในเครือข่ายแกนหลักให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งการดำเนินโครงการนี้ยังสามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อมต่อกับ 16 โหนด ให้สามารถปรับเพิ่มปริมาณ Bandwidth เป็นขนาด 10 Gbps จากเดิมที่เคยเชื่อมต่อขนาด 1 Gbps เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสามารถใช้งานเครือข่ายเพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มที่ ตามแนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต