เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี 2565 สำหรับ”สถาบันการศึกษา” พร้อมด้วย ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท
จีเอเบิล (G-Able) ผู้นำด้าน “Tech Enabler” ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ กล่าวต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ ZOOM โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถปรับตัวและเตรียมแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต  ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากร การปฏิบัติตามกฎหมาย และการจัดการความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กร เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อม และมีศักยภาพในการแข่งขันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการมุ่งพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล