เรียน สมาชิก UniNet
UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณในโครงการ NedNet3 ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันตัดถ่าย (Down Time) วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 – 24.00 น.
Standby วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 00.00 – 17.00 น.
Node ที่มีผลกระทบ
รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย. อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
โรงเรียนปทุมคงคา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
โรงเรียนราชดำริ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
โรงเรียนสิริรัตนาธร
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
โรงเรียนวัดมหาบุศย์
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิวัดปากบ่อ
โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
โรงเรียนวัดเขียนเขต
โรงเรียนวัดธัญญะผล
โรงเรียนชุมชนบึงบา
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
โรงเรียนวัดเขียนเขต
โรงเรียนทีปังวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนวัดขุมแก้ว
โรงเรียนทองพูลอุทิศ
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
โรงเรียนวัดพวงแก้ว
โรงเรียนวัดศรีสโมสร
โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์
โรงเรียนวัดเกตุประภา
โรงเรียนวัดสุวรรณ
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง
โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์
วัดกล้าชอุ่ม
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
โรงเรียนวัดตะวันเรือง
โรงเรียนบึงเขาย้อน
โรงเรียนวัดหว่านบุญ
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)
โรงเรียนวัดดอนใหญ่
โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
โรงเรียนวัดธัญญะผล
โรงเรียนชุมชนบึงบา
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
โรงเรียนเจริญดีวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th