เรียน สมาชิก UniNet
ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันที่ 20 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนดเปลี่ยนอุปกรณ์ NedNet 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เริ่มดำเนินการ 11:00 – 17:00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มดำเนินการ 18:00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์
เริ่มดำเนินการ 18:00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ในวันที่ 20 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ในวันที่ 20/11/64 08:00 – 10:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย
ในวันที่ 20/11/64 11:00 – 17:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์
ในวันที่ 20/11/64 18:00 – 22:00 สแตนด์บาย

รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
โรงเรียนบ้านเขากอบ
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
โรงเรียนกันตังพิทยากร
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
โรงเรียนวัดเขา
โรงเรียนห้วยยอด
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
โรงเรียนอนุบาลตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
โรงเรียนสภาราชินี 2
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
โรงเรียนกันตังพิทยากร
โรงเรียนบ้านคลองไคร
โรงเรียนคลองพน
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านควนปิง
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
โรงเรียนวัดหนองเป็ด
โรงเรียนวัดไทรงาม
โรงเรียนบ้านสามแยก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)
โรงเรียนวัดท่าพญา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านปะเหลียน
โรงเรียนบ้านลิพัง
โรงเรียนวัดนานอน
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
โรงเรียนวัดควนสีนวล
โรงเรียนวัดมงคลสถาน
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
โรงเรียนเพาะปัญญา
โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนหาดปากเมง
โรงเรียนบ้านห้วยต่อ
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
โรงเรียนบ้านเขากอบ
โรงเรียนบ้านควนตัง
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
โรงเรียนบ้านควนพญา
โรงเรียนวัดควนไทร
โรงเรียนวัดปากแจ่ม
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โรงเรียนบ้านหลังเขา
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านบางพระ
โรงเรียนบ้านบางคราม
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
โรงเรียนบ้านคลองลุ
โรงเรียนบ้านบ้าหวี
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านนาเกลือ
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
โรงเรียนบ้านบางเป้า
โรงเรียนบ้านบางสัก
โรงเรียนบ้านบางหมาก
โรงเรียนวัดวารีวง
โรงเรียนน้ำผุด
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
โรงเรียนห้วยยอด
โรงเรียนบ้านต้นปรง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านคลองมวน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
โรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี (อำเภอย่านตาขาว)
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี (อำเภอห้วยยยอด)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง – กระบี่)
วิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

ในวันที่ 20 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

ในวันที่ 20/11/64 10:00 – :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย
ในวันที่ 20/11/64 18:00 – :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์
ในวันที่ 21/11/64 00:00 – :17:00 สแตนด์บาย

รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
โรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดสระบัว
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
โรงเรียนวัดหนองรี
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
โรงเรียนวัดบ้านพริก
โรงเรียนบ้านคลอง 31
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
โรงเรียนบ้านคลอง 14
โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
โรงเรียนวัดดอนยอ
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน
โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
โรงเรียนวัดสันตยาราม
โรงเรียนวัดบางปรัง
โรงเรียนวัดศรีจุฬา
โรงเรียนวัดคีรีวัน
โรงเรียนสาริกา
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
โรงเรียนวัดท่าด่าน
โรงเรียนเมืองนครนายก
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดนาบุญ
โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดพราหมณี
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี
โรงเรียนเหลียนหัว
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอองครักษ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

ในวันที่ 20 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

ในวันที่ 20/11/64 10:00 – :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย
ในวันที่ 20/11/64 18:00 – :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์
ในวันที่ 21/11/64 00:00 – :17:00 สแตนด์บาย

รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
โรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดสระบัว
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
โรงเรียนวัดหนองรี
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
โรงเรียนวัดบ้านพริก
โรงเรียนบ้านคลอง 31
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
โรงเรียนบ้านคลอง 14
โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
โรงเรียนวัดดอนยอ
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน
โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
โรงเรียนวัดสันตยาราม
โรงเรียนวัดบางปรัง
โรงเรียนวัดศรีจุฬา
โรงเรียนวัดคีรีวัน
โรงเรียนสาริกา
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
โรงเรียนวัดท่าด่าน
โรงเรียนเมืองนครนายก
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดนาบุญ
โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดพราหมณี
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี
โรงเรียนเหลียนหัว
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอองครักษ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th