เรียน สมาชิก UniNet
ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันที่ 1 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 1/11/64 10:00 – :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย
ในวันที่ 1/11/64 18:00 – :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์
ในวันที่ 2/11/64 00:00 – :17:00 สแตนด์บาย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
โรงเรียนสตรีศึกษา 2
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โรงเรียนขัติยะวงษา
บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองหนองพอก
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
บ้านแห่ประชานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร (ต่อยโสธร)
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
จตุรคามพัฒนา
โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง)
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านนิเวศน์
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
โรงเรียนบ้านคำนาดี
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านวังม่วย
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
โรงเรียนเมืองหนองพอก
โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี
โรงเรียนบ้านนากระตึบ
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านนาแซง
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล
บ้านแห่ประชานุกูล
โรงเรียนบ้านหัวคู
โรงเรียนชุมชนบัวคำ
โรงเรียนบ้านนาแพง
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านท่าเสียว
โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
โรงเรียนอัคคะวิทยา
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
โรงเรียนท่าสีดาวิทยา
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองคำ
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ (เปลี่ยนชื่อ อนุบาลเมืองเสลภูมิ)
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม SW
โรงเรียนธงธานี
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
โรงเรียนเสลภูมิ
โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีศึกษา 2
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
โรงเรียนขวาววิทยาคาร
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
โรงเรียนหนองบัวหนองพังคีคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา
โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
โรงเรียนด่านใต้วิทยา
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ฯ
โรงเรียนหัวโทนวิทยา
โรงเรียนร่องคำ
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
โรงเรียนบ้านโดท่างาม
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้
โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
โรงเรียนบ้านร่องคำ
โรงเรียนบ้านข่า
โรงเรียนบ้านอ้น
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
โรงเรียนบ้านเขือง
โรงเรียนบ้านหมูม้น
โรงเรียนบ้านดอนชัย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านอีหมุน
โรงเรียนโนนสีดาวิทยา
โรงเรียนบ้านหัวนา(กกกุง)
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
โรงเรียนบ้านข่อย
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์”
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
โรงเรียนบ้านชีโหล่น
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนหนองขามวิทยา
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์
โรงเรียนสามขาพิทยาคม
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูรม่วงน้อย
โรงเรียนบ้านจานเตย
โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา
โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจังหาร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยชุมชนยโสธร ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th