เรียน สมาชิก UniNet

ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่  และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  ในโครงการ NedNet3  ในวันที่ 30 .. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรีและโหนด มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่

ในวันที่ 30/10/64 10:00 – :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย

ในวันที่ 30/10/64 18:00 – :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์

ในวันที่ 31/10/64 00:00 – :17:00 สแตนด์บาย

รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

มหาวิทยาเลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล

โรงเรียนเมืองปราณบุรี

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก

โรงเรียนบ้านทับใต้

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม ราชประชานุกูล

โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา

โรงเรียนบ้านหนองหอย

โรงเรียนบ้านศาลาลัย

โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑)

โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)

โรงเรียนบ้านปรือน้อย

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี

โรงเรียนหนองพลับวิทยา

โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

แพร่

ในวันที่ 30/10/64 10:00 – :12:20 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย

ในวันที่ 30/10/64 12:30 – :18:30 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์

รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

วิทยาลัยการอาชีพสอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

วิทยาลัยชุมชนแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยการอาชีพลอง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โรงเรียนอนุบาลแพร่

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

โรงเรียนลองวิทยา

โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

โรงเรียนพิริยาลัย

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)

โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

โรงเรียนบ้านแม่ยางเปรี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)

โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)

โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา)

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)

โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี)

โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม (ตำหนักธรรมวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

โรงเรียนบ้านในเวียง

โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา)

โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ)

โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

โรงเรียนบ้านร่องฟอง

โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน (ราษฎร์บูรณวิทยา)

โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

โรงเรียนบ้านวังเลียง

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

โรงเรียนบ้านป่าสัก

โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม

โรงเรียนบ้านสลก

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก

โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง

โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรร)

โรงเรียนชุมชนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์)

โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์)

โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนชุมชนจรูญลองรัตนาคาร

โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง (ประชารัฐวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)

โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)

โรงเรียนบ้านม่วงคำ

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย

โรงเรียนเมืองแพร่

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

โรงเรียนกาศประชานุเคราะห์

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

โรงเรียนบ้านเทพ (เทพสุนทรินทร์)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

โรงเรียนสองพิทยาคม

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

โรงเรียนบ้านวังเบอะ

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

สอนคนตาบอดสัตติจินตนาจังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลอง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

วิทยาลัยการอาชีพสอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

วิทยาลัยการอาชีพลอง

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยชุมชนแพร่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000  หรืออีเมล์ noc@uni.net.th