UniNet ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับชมกิจกรรม U2T Online Series ep3 “Local สู่เลอค่า ด้วยแนวคิดศิลปะร่วมสมัย สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 5 มีนาคม 64 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.ทุกท่านสามารถร่วมรับชมได้ที่ Facebook live (https://www.facebook.com/MHESIThailand) (https://www.facebook.com/MHESIThailand/videos/3994727503904061)