UniNet ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป) การสำรวจในแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อันจะส่งผลต่อการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป ทุกท่านสามารถทำแบบสอบถามได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoDdspALorZxyvVbkzYXQjsUjYmdP2rsIurzs6qsqIgcCEoA/viewform