เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ยินดีต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น 9 อาคารการอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดจนให้บริการเครือข่ายและพาเยี่ยมชมห้อง Data Center นอกจากนั้นได้แนะนำให้น้องๆ นักเรียน ได้ทำความรู้จักกับ อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ของห้อง Data Center
การบริหารจัดการ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของห้อง Data Center ของสำนักงานฯ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ
ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013