คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Reference Database คู่มือ Tips Brochure
ABIInform Complete
ACM Digital Library
ACS Journals
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
ProQuest Dissertations & Theses
SpringerLink
Web of Science
Emerald Management eJournals 92
ScienceDirect