จำนวนมหาวิทยาลัย / สถาบันที่เข้าใช้ ทั้ง 78 แห่ง

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 1. มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 9. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 3. มหาวิทยาลัยนครพนม
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 5. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 6. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 7. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 8. มหาวิทยาลัยพะเยา