จำนวนมหาวิทยาลัย / สถาบันที่เข้าใช้ ทั้ง 37 แห่ง

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 1. มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 9. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 4. สถาบันบัณเทคโนโลยีปทุมวัน
 5. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 6. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 7. มหาวิทยาลัยพะเยา