Loading...
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>News
News2020-07-14T19:36:26+00:00

UniNet ร่วมสัมภาษณ์ออกรายการ Chance For Future โอกาสแห่งอนาคต ทาง ททบ.5

UniNet ร่วมสัมภาษณ์ออกรายการ Chance For Future โอกาสแห่งอนาคต ทาง ททบ.5 22 กันยายน [...]

22 กันยายน 2021|

UniNet ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

UniNet ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป) การสำรวจในแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส [...]

20 กันยายน 2021|

UniNet ร่วมสัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของไทย

15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมสัมภาษณ์ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต [...]

16 กันยายน 2021|

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Data Controller)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. [...]

8 กันยายน 2021|

UniNet ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด”

UniNet ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” 7 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ [...]

7 กันยายน 2021|

UniNet ร่วมอบรม ISO ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าร่วมอบรม ISO [...]

2 กันยายน 2021|