ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินทางเข้าปฏิบัติราชการที่อาคารอุดมศึกษา 2 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา เป็นวันแรก โดยมีรองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. และคณะผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ อว.ให้การต้อนรับ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินดีด้วย