17 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว. (ศรีอยุธยา)