รศ.ดร.สมศักดิ์มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พิธีลงนามโครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยทรัพยากรที่เสนอใช้งานร่วมกัน ได้แก่ EBSCO eBook และ Gale eBooks โดยคาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาและวิจัย เป็นการประหยัดงบประมาณโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการนำเอาเทคโนโลยี EBSCO Discovery Service ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุน เพื่อให้ทางสมาชิกสามารถแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เอกสารอ้างอิง

พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ