บุคลากร UniNet

ผู้บริหาร
ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา prama.s@mhesi.go.th 1001
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ srikalsin.s@mhesi.go.th 5009
3. นางนิรมล นิ่มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง niramol.n@mhesi.go.th 1002
ฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล
ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาวลักษณา ภูศรี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ติดตาม ประเมินผล laksana@uni.net.th 2001
2. นางสาวสุวิภา เสงี่ยมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน suwipa@uni.net.th 2003
3. นางสาววิญศิริ แสงคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน winsiri@uni.net.th 2002
ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้
ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. ดร.ณิฎา เด่นไพศาล หัวหน้าฝ่ายททรัพยากรการเรียนรู้ nida@uni.net.th 3001
2. นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ saowanee@uni.net.th 3002
3. นายดำรงพล ยืนยง นักวิชาการศึกษา damrongpol@uni.net.th 3003
ฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย
ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย supacharapong@uni.net.th 5001
2. นายวิริยะ หิรัญพงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย wiriya@uni.net.th 5002
3. นายวชิระ เชาวลิต เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย wachira@uni.net.th 5003
4. นายสุธนวัฒน์ เวียงสิมา เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย suthanawat@uni.net.th 4022
5. นายธีรยุทธ แตงวงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย teerayut@uni.net.th 7002
6. นายจักรวัฒน์ อินทพงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย jakkawat@uni.net.th 5008
7. นายภูเกล้า สิทธิถาวร เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย puklao@uni.net.th 6008
8. นายกษิดิศ ศรีอำไพพร เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย kasidit@uni.net.th 5007
9. นายพีรพงษ์ ดวงคำ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย phiraphong@uni.net.th 5004
10. นายธีรวัฒน์ ก่อบุญ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย teerawat@uni.net.th 4024
11. นายชูเชิด โสมภีร์ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย choocherd@uni.net.th 4021
ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาววราพร ปาสา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ waraporn@uni.net.th 6001
2. นางสาวธนสรวง ไพบูลย์สุขสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี thanasuang@uni.net.th 6007
3. นายภูมิ ลายพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป poom@uni.net.th 6003
4. นางสาวประทุมพร ปัญสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป prathumporn@uni.net.th 6005
5. นายศิริพงษ์ จันทร์มาตร นักจัดการงานทั่วไป siripong@uni.net.th 6011
6. นางสาวลัดดา ตุ้มสุทธิ์ นักวิชาการพัสดุ ladda@uni.net.th 6006
7. นายกานตพงศ์ สุทธิประภา นักวิชาการพัสดุ kantaphong@uni.net.th 6004
8. นางสาวทณัชชิญา ดอกไม้ทอง นักวิชาการพัสดุ thanatchiya@uni.net.th 6009
9. นางสาวอรญา สุดดี นักจัดการงานทั่วไป oraya@uni.net.th 6001
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ
ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริรัฒน์ ศรีวงศ์กรกฎ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ sirirat@uni.net.th 3005
2. นายชัยวุฒ โภคะกุล เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ chaiwut@uni.net.th 3006
3. นายณุรัก ศรีโกมุท นักวิชาการศึกษา nurak@uni.net.th 7003
ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ
ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. นางสาวกุลประภา สุทรารชุน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนโยบาย kulprapa@uni.net.th 6012
2. นางสาววิมลสิริ พงศ์ทรัพย์ธาดา เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนโยบาย wimonsiri@uni.net.th 6002
แชร์ไปยัง:
Wordpress Popup Plugin Free