ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวสารและกิจกรรม>

UniNet ร่วมสัมภาษณ์ออกรายการ Chance For Future โอกาสแห่งอนาคต ทาง ททบ.5

UniNet ร่วมสัมภาษณ์ออกรายการ Chance For Future โอกาสแห่งอนาคต ทาง ททบ.5 22 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมสัมภาษณ์ออกรายการ Chance For Future โอกาสแห่งอนาคต ทาง ททบ.5 ในหัวข้อเรื่อง เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย ณ สป.อว.อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 9 ห้อง [...]

UniNet ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

UniNet ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป) การสำรวจในแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อันจะส่งผลต่อการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป ทุกท่านสามารถทำแบบสอบถามได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoDdspALorZxyvVbkzYXQjsUjYmdP2rsIurzs6qsqIgcCEoA/viewform

2021-09-20T04:21:16+00:0020 กันยายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ร่วมสัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของไทย

15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมสัมภาษณ์ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาของไทย” ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา  โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เพื่อแนะนำว่า UniNet ดำเนินการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ซึ่งจากสถานการณ์โรคระบาคในครั้งนี้ ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ จะต้องเปิดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ถึงแม้นักเรียนและนักศึกษา จะใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ทรัพยากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่สถาบัน การศึกษานั้น ดังนั้น สถาบันการศึกษาก็จะต้องเตรียมอินเทอร์เน็ตที่เข้ามายังสถาบันการศึกษาให้มีความเร็วที่มากขึ้น เพื่อรองรับการเข้ามาใช้จากนักเรียนและนักศึกษา UniNet [...]

2021-09-16T07:44:02+00:0016 กันยายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Data Controller)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายให้คุ้มครอง รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงทั้งต่อเจ้าของข้อมูลและสำนักงานฯ จึงสมควรให้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เอกสารอ้างอิง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

UniNet ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด”

UniNet ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” 7 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนภายใต้โครงการ “อว.พารอด” ที่เกิดจากการรวมพลังทุกภาคส่วนของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง [...]

2021-09-07T07:08:06+00:007 กันยายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ร่วมอบรม ISO ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าร่วมอบรม ISO ในหัวข้อเรื่อง เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานผ่าน Internet exchange ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetingซึ่งในการอบรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ UniNet จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน Data Center ของ UniNet ให้มีประสิทธิภาพ [...]

2021-09-02T06:16:51+00:002 กันยายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

พิธีประดับเครื่องหมายราชการประจำกระทรวง อว.ซึ่งมี “พระวชิระ” ที่ได้รับพระราชทานปรากฏอยู่ด้วย บนป้ายชื่อกระทรวง หน้าอาคารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี และป้ายชื่อกระทรวงหน้าอาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา

09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการประจำกระทรวง อว.ซึ่งมี “พระวชิระ” ที่ได้รับพระราชทานปรากฏอยู่ด้วย บนป้ายชื่อกระทรวง หน้าอาคารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี และป้ายชื่อกระทรวงหน้าอาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) [...]

2021-08-23T03:54:37+00:0023 สิงหาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet เข้ารับการตรวจประเมิน ISO ทั้ง 3 ระบบผ่าน Zoom Cloud Meeting

UniNet เข้ารับการตรวจประเมิน ISO ทั้ง 3 ระบบผ่าน Zoom Cloud Meeting 2 สิงหาคม 2564 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานกล่าวเปิดงานตรวจประเมินภายนอก (External Audit) ISO ทั้ง 3 ระบบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom [...]

2021-08-03T08:31:54+00:003 สิงหาคม 2021|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เริ่มแล้ว “อว.พารอด” “เอนก” ลั่น เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด ส่งยาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำเป็น

เริ่มแล้ว “อว.พารอด” “เอนก” ลั่น เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด ส่งยาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้ง ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สเปรย์ลำไย ให้ผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาล พร้อมระดมจิตอาสาและอาสาสมัคร โทรศัพท์ให้กำลังใจให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่กักตัวอยู่บ้านหรือในชุมชน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า โครงการ “อว.พารอด” เป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด โดย อว.และเครือข่ายพันธมิตรทำโครงการนี้ด้วยหัวใจ ด้วยความเป็นห่วง แม้ไม่สามารถช่วยได้ทุกเรื่อง แต่ก็ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ และทำทันที ต้องขอบคุณพันธมิตรทั้งหลาย อาทิ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)บริษัทแฟลช [...]

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

2021-07-24T02:58:31+00:0024 กรกฎาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|