สถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam ได้

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมการเชื่อมต่อ eduroam TH จำนวน 60 แห่ง ได้แก่

21. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,กรุงเทพมหานคร

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พิษณุโลก

23. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,กรุงเทพมหานคร

24. สภากาชาดไทย (ในนามของวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย) ,กรุงเทพมหานคร

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ,พิษณุโลก

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,ลพบุรี

27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,นครปฐม

28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,เชียงใหม่

29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,ชลบุรี

30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี

31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,สงขลา

32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ,กรุงเทพมหานคร

33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,นครราชสีมา

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,บุรีรัมย์

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,เชียงราย

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,พระนครศรีอยุธยา

37. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,กรุงเทพมหานคร

38. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ,ปทุมธานี

39. มหาวิทยาลัยทักษิณ ,สงขลา

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ,จันทบุรี

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ,อุตรดิตถ์

52. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,กรุงเทพมหานคร

53. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ,กรุงเทพมหานคร

54. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ,นครสวรรค์

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี

56. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ,มหาสารคาม

57. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ,เพชรบุรี

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,กรุงเทพมหานคร

59. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,นนทบุรี

60. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ,สุราษฎร์ธานี

สถานศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อ eduroam th จำนวน 14 แห่ง ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ,สงขลา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ,ลำปาง

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ,ชัยภูมิ

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,เชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,ร้อยเอ็ด

7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,นครศรีธรรมราช

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ,นครปฐม

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ,สุรินทร์

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ,กำแพงเพชร

11. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ,กรุงเทพมหานคร

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ,นครศรีธรรมราช

13. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,กรุงเทพมหานคร

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ,กรุงเทพมหานคร