สถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam ได้

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมการเชื่อมต่อ eduroam TH จำนวน 65 แห่ง ได้แก่

สถานศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อ eduroam th จำนวน 13 แห่ง ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ,ชัยภูมิ

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,เชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,ร้อยเอ็ด

5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,นครศรีธรรมราช

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ,สุรินทร์

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ,กำแพงเพชร

8. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ,กรุงเทพมหานคร

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ,นครศรีธรรมราช

10. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,กรุงเทพมหานคร

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพมหานคร

12. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, กรุงเทพมหานคร

13. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปทุมธานี