6 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน : แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ” โดยเป็นการจัดงานแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษเพื่อนำเสนอมุมมองของ CWIE ในระดับประเทศและระดับสากล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน CWIE ในประเทศและต่างประเทศ การเสวนาจากผู้ผลิต ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต CWIE รวมทั้งการประกาศรางวัลผลงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศ แก่องค์กร และบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้าน CWIE ประจำปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564