26 กันยายน 2565  นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ประชุมหารือกับVMware และ SVOA ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการตรวจเช็ค UniNet-HCI ตามหลักเกณฑ์ของ VMware vSphere Best Practice เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามการแนะนำของ VMware เนื่องจากระบบ  HCI vSphere ของ UniNet นั้น ถือเป็นระบบสำคัญในการใช้งานของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งมีการขยายตัวของการใช้งานอย่าง รวดเร็ว ซึ่งระบบ VMware vSphere ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนที่สลับซับซ้อน และเชื่อมต่อไปอย่างระบบภายนอกต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบสถานะของการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ ให้สามารถระบบ HCI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการปรับแต่งค่า ของระบบ VMware vSphere เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น