ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ภาพกิจกรรม

เลขาฯ ดวงฤทธิ์ พบผู้บริหาร Uninet : มอบนโยบายการดำเนินงาน

25 มกราคม 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีฯ ในฐานะโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือผู้บริหารสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฯ เข้าร่วมรับฟัง และสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายความเร็วสูง ให้บริการด้วยความเร็ว 1-10 Gbps ผ่านโครงข่ายแกนหลักที่ความเร็ว [...]

UniNet ตรวจรับโครงการ NEdNet ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมตรวจรับโครงการ NEdNet ระยะที่ 2 ณ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารถนนศรีอยุธยา โครงการ NEdNet ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ดำเนินโครงการเพื่อติดตั้งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายที่หมดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (UniNet/NEdNet) ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ ให้สามารถใช้งานโครงข่ายการศึกษาและวิจัยในด้านการเรียนการสอนที่ได้อย่างเท่าเทียม [...]

UniNet พร้อมและยินดีให้บริการการประชุมทางไกลผ่านระบบ (VCS) Video Conference System

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC)) ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารราชการได้รับผลกระทบ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเพื่อการศึกษาวิจัย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้ จึงขอเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกเพื่อใช้งานในการบริหารราชการในยุคดิจิตอล สังคมออนไลน์ ด้วยระบบ Tele Conference โดย UniNet [...]

2021-01-08T03:36:02+00:008 มกราคม 2021|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ร่วมประชุมหารือกับสำนักหอสมุดกลาง มศว.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือกับ ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งในการประชุมหารือ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง และการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงานของห้องสมุดเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก และเป็นการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานฯ ยังได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ [...]

UniNet ร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ UniNet เดินทางไปร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 42 Workshop on UniNet Network and Computer Application (WUNCA 42) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 [...]

UniNet ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ได้ผลักดัน UniNet ให้มุ่งเน้นดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยที่ผ่านมา UniNet ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ถึง 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001:2015 (QMS Quality Management system and its processes) , ISO/IEC 27001:2013 Information [...]

อว.จัดพิธีมอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เจ้าภาพการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42 พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการจัดงานฯ

28 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. : ศาสตราจารย์ สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เจ้าภาพการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42 พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการจัดงานฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กล่าวตอนรับและรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้เกิดเวทีสำหรับคณาจารย์ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศจากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่ายการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในของหน่วยงาน ณ [...]

UniNet หารือร่วมกับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center อาคารบางซื่อจังซั่น (DD Mall) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังปัญหาการใช้งานและบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจากผู้บริหารทั้ง 9 มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายร่วมกัน ให้สามารถใช้งานได้เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและบริการต่างๆของหน่วยงานฯ [...]

อว. จับมือ สถาบันพระปกเกล้าลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน และให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของไทย โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเป็นสักขีพยานในวันที่ 14 [...]

2020-10-15T10:57:27+00:0015 ตุลาคม 2020|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|