ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ภาพกิจกรรม

อว. จับมือ สถาบันพระปกเกล้าลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน และให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของไทย โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเป็นสักขีพยานในวันที่ 14 [...]

2020-10-15T10:57:27+00:0015 ตุลาคม 2020|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น 9 อาคารการอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดจนให้บริการเครือข่ายและพาเยี่ยมชมห้อง Data [...]

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย นายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจ [...]

UniNet ได้เข้ารับการตรวจสอบบททวนประจำปี 2563 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

UniNet ได้เข้ารับการตรวจสอบบททวนประจำปี 2563 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และเพื่อให้สถาบันศึกษาทั่วประเทศใช้ประโยชน์จากเครือสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ได้เข้ารับการตรวจสอบประจำปี [...]

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ณ โรงแรม ฎ รีสอร์ท บาย เดอะ ซี จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔” โดยในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร และดำเนินกิจกรรมตามกรอบงบประมาณ และตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมิน เห็นสมควรให้มีการทบทวน ติดตามแผนการดำเนินกิจกรรม ณ โรงแรม ฎ รีสอร์ท บาย เดอะ ซี จังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย”ณ ห้องประชุม 18A อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. ถนนศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 18A อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. ถนนศรีอยุธยา โดยในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยที่เริ่มต้นจากความร่วมมือตามโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet) และโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thailinet) ซึ่งมาจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ได้สร้างความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงอื่น จำนวน 188 แห่ง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย [...]

UniNet อบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้จัดอบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply โดย นายพัชรพงษ์  เอกสินิทธ์กุล เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2

UniNet อบรมการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ ZOOM

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้จัดอบรมการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ ZOOM โดย นายธีรวัฒน์  ก่อบุญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และนายชาภิชณ์  จันทรสร นักวิเคราะห์ระบบ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ ZOOM  ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13

งานประชุม 3rd collaboration community meeting ณ อาคาร 100 ปี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา  ศาสตรารุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าร่วมงานประชุม 3rd collaboration community meeting ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ IoTcloudServe@TEIN โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้1.เพื่อออกแบบ พัฒนา และดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มระบบการให้บริการให้บริการ loT cloud (เรียกว่า "IoTcloudServe@TEIN") โดยติดตั้งในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางที่เปิดให้สามารถเชื่อมต่อผ่าน [...]