ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประกาศ

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology)   

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ศปท.อว.)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าแนะนำโครงการเพื่อรณรงค์การเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)แก่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ศปท.อว.)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าแนะนำโครงการเพื่อรณรงค์การเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)แก่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 3

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) 

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 2

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) 

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 1

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) 

UniNet ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับ”สถาบันการศึกษา”

UniNet ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับ"สถาบันการศึกษา"ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ZOOM ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://linkdi.me/6l5ow

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคำแหง [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาเรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.(ช่วงเช้า) และ เวลา 13.00-16.00 น.(ช่วงบ่าย) ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ 1 วิทยาลัยดุสิตธานี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 4 มหาวิทยาลัยสยาม 5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 7 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 9 [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญ ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาขอเชิญประชุม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 มหาวิทยาลัยทักษิณ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 [...]