ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประกาศ

UniNet ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับ”สถาบันการศึกษา”

UniNet ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับ"สถาบันการศึกษา"ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ZOOM ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://linkdi.me/6l5ow

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคำแหง [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาเรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.(ช่วงเช้า) และ เวลา 13.00-16.00 น.(ช่วงบ่าย) ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ 1 วิทยาลัยดุสิตธานี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 4 มหาวิทยาลัยสยาม 5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 7 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 9 [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญ ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาขอเชิญประชุม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 มหาวิทยาลัยทักษิณ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 [...]

ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการฐานข้อมูลจำนวน ๙ ฐาน

สป.อว. เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิจัย พร้อมส่งเสริมผลงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเท่าเทียมนานาชาติ โดยได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ) เพื่อให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗๘ แห่ง รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินภายใต้ความร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายการศึกษาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการจำนวน ๙ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย [...]

ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการฐานข้อมูลจำนวน ๙ ฐาน

สป.อว. เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิจัย พร้อมส่งเสริมผลงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเท่าเทียมนานาชาติ โดยได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ) เพื่อให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗๘ แห่ง รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินภายใต้ความร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายการศึกษาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการจำนวน ๙ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย [...]

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สป.อว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สป.อว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐาน

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐานสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันอังคารที่ 26 ต.ค. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

เรียน สมาชิก UniNet  UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันอังคารที่ 26 ต.ค. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 26/10/64 10:00 - :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย ในวันที่ 26/10/64 18:00 - :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์ ในวันที่ [...]