ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประกาศ

UniNet ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕

UniNet ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)/ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ [...]

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Data Controller)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายให้คุ้มครอง รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงทั้งต่อเจ้าของข้อมูลและสำนักงานฯ จึงสมควรให้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เอกสารอ้างอิง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่องการประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่องการประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ EIT https://drive.google.com/file/d/1FGpePJLLJUF-5hJa9v39GXXsqqfH09w6/view แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก https://itas.nacc.go.th/go/eit/ftfvd9

อว.แนะนำสายด่วน เมื่อทราบผลติดเชื้อ COVID-19

เนื่องจากในขณะนี้มีการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วในทั่วประเทศ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ขอให้ประชาชนที่พบการติดเชื้อประสานกับโรงพยาบาลที่ตรวจพบเชื้อในเบื้องต้น หากโรงพยาบาลนั้น ๆ ไม่สามารถรองรับการรักษาได้ ขอให้แจ้งมายังสายด่วน COVID-19 เฉพาะกิจ โทร 1668 ,1330,1669 ซึ่งสายด่วนเหล่านี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ กรุงเทพมหานครโดยศูนย์เอราวัณ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ #MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นไปตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่าง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้กาหนดมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และความไว้วางใจของประชาชน [...]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ! มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ! มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดฯ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. ประกาศกำหนด จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องตามสถานการณ์ ดังนี้.. https://www.mhesi.go.th/images/Pusit2021/pdfs/CCF_000006.pdf

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่๔)

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่๔) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรในสังกัด ดาวน์โหลด : http://www.ops.go.th/main/index.php/news-service/announcement/3260-covid-20  

UniNet ขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” (WUNCA 42)

จากรายงานการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ อีกทั้งจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวนหยุดยาวที่จะมาถึง ทำให้แนวโน้มสถานการณ์การแพร่กระจายชองเชื่อไวรัสโคโรนา 2019ยังคงมีความไม่แน่นอน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้คำนึงถึงควาปลอดภัยของแขกผี้เกียรติ วิทยากร ผู้ร่วงาน และเจ้าหน้าที่ จึงเห็นควรให้ยึดอนวทางตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน จึงขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนกำหนดการจัดงานจะต้องดูสถานการณ์ต่อไปก่อน ทางคณะผู้จัดงานฯ [...]

UniNet แจ้งสมาชิกปรับปรุงห้อง Data Center โหนดมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการปรับปรุงห้อง Data Center ของมหาวิทยาลัย และมีความจำเป็นต้องหยุด การจ่ายไฟฟ้าเข้าห้อง Data Center ชั่วคราว เพื่อซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 10 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 15.00 น. มีผลกระทบต่อการให้บริการกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่สามารถใช้งานได้ในวัน และเวลาดังกล่าวทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัย ในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย [...]

UniNet แจ้งสมาชิกปรับปรุงสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงโหนดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร) จะดำเนินการปรับปรุงสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสง ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. มีผลกระทบต่อการให้บริการกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่สามารถใช้งานได้ในวันและเวลาดังกล่าวทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th