UniNet News uninet, thailis, wunca, UC, union catalog, auto lib, referance database http://www.uni.net.th/backend/uninews เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 - UniNet News เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเถิน มหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ –....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019043023 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019043023 Mon, 11 Mar 2019 16:31:17 GMT จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019111039 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019111039 Mon, 11 Mar 2019 11:12:19 GMT UniNet ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับโลก Apricot 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ - UniNet News นายสุพัชรพงษ์  บัวนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการประชุมเชิงวิชาการ Apricot ปี 2019 ณ เมืองแทจ็อน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019032814 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019032814 Thu, 7 Mar 2019 15:29:17 GMT จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องถึงจะห่างหายไปนานแต่เนื้อหาและกิจกรรมก็ยังแน่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่น่าส่นใจมากมายไม่เป็นการให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยสำหรับ จดหมายข่าวฉบับที่ 25 ประจำเดือนมกราคม 2562....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019105454 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019105454 Tue, 5 Mar 2019 10:59:47 GMT UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47 - UniNet News UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47 ณ แทจ็อน ประเทศเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายธีรวัฒน์  ก่อบุญ ได้เข้าร่วม Training ในหัวข้อ Telemedicine Engineering Training (TET) และได้ร่วมบรรยาย....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019030726 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019030726 Mon, 4 Mar 2019 15:12:56 GMT UniNet จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAL) - UniNet News เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสมพงษ์  เจริญศิริ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมวิทยากร พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมวิทยากร และทีมพัฒนาระบบจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019125038 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019125038 Mon, 4 Mar 2019 12:52:52 GMT โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และรับบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งสัญญาโครงการ - UniNet News เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.วราวราวิทย์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมหารือโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และรับบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งสัญญาโครงการ ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019083912 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019083912 Fri, 1 Mar 2019 08:41:17 GMT UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดอบรมเรื่อง Campus Network Design and Implement - UniNet News UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดในการจัดงาน....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019040113 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019040113 Thu, 31 Jan 2019 16:02:03 GMT พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ldquo;การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา rdquo; ครั้งที่ 38 (WUNCA 38th) - UniNet News นางสาว ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยรศ.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร. พิทา....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019022017 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019022017 Mon, 28 Jan 2019 14:20:53 GMT ภาพบรรยากาศงานทำบุญ และเปิดศูนย์ data center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา - UniNet News เมื่อเวลา 10.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในงานทำบุญ และเปิดศูนย์ data center....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018050243 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018050243 Tue, 4 Dec 2018 17:06:36 GMT ถ่ายทอดสดกิจกรรมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 - UniNet News ถ่ายทอดสด ณ ห้องจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้      -  Technical Talk วันที่ 19 กรกฎาคม 2561      - Telemedicine วันที่ 19 กรกฎาคม 2561.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018094526 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018094526 Thu, 19 Jul 2018 10:19:19 GMT Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - UniNet News โครงการ Site Visit สมาชิกมหาวิทยาลัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018080741 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018080741 Tue, 3 Jul 2018 08:18:32 GMT บรรยาย เรื่อง แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis กับการจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน - UniNet News รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018033351 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018033351 Mon, 2 Jul 2018 15:36:56 GMT ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง - UniNet News ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018112127 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018112127 Thu, 28 Jun 2018 11:22:40 GMT มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) - UniNet News           มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) ฉลองครบรอบ 30 ปี .th ในปี 2561 ด้วยการจัดกิจกรรมประชุมและสัมมนาตลอดทั้งปี และหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว คือ การจัดสัมมนาเรื่อง.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018051017 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018051017 Mon, 28 May 2018 17:12:14 GMT ครูต้นแบบ สพป.ระยอง เขต 1 - UniNet News สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) ร่วมกับ สพป.ระยองเขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา “ครูต้นแบบ” และ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับ Thailand 4.0....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018125848 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018125848 Mon, 28 May 2018 13:07:24 GMT การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม - UniNet News 10-11 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018021244 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018021244 Fri, 18 May 2018 14:13:59 GMT Site Visit UC - UniNet News 9 พฤษภาคม 2561 : นายสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้นำทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018012050 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018012050 Fri, 18 May 2018 13:44:19 GMT อบรม ครูต้นแบบ สพม.23 จังหวัดสกลนคร - UniNet News สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ( สพม. 23) ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018114957 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018114957 Fri, 11 May 2018 11:52:59 GMT พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - UniNet News พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018112231 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018112231 Tue, 8 May 2018 11:26:08 GMT