โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)
  sirirat
  sirirat เมื่อ Monday, March 25, 2019, 11:37:15
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [158]

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)” เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ และนักวิเคราะห์ระบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยกระจายตามภูมิภาค จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

  ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       - มหาวิทยาลัยนเรศวร
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
       - มหาวิทยาลัยพะเยา
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
       - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
       - มหาวิทยาลัยนครพนม
       - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ภาคกลาง รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
               รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       - มหาวิทยาลัยศิลปากร
       - สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
       - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
       - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
       - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - มหาวิทยาลัยมหิดล
       - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - มหาวิทยาลัยบูรพา
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
       - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
       - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
       - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
       - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
       - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
       - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
       -  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
       - มหาวิทยาลัยทักษิณ
       - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
       - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

  สามารถลงทะเบียนอบรม ได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/uni_train.php (ขอสงวนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามภูมิภาคเท่านั้น)

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.