โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างประจำวันที่ 1-7 มิ.ย.2562
   UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างประจำวันที่ 1-7 มิ.ย.2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Wednesday, June 12, 2019, 17:32:28
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [159]
  UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างประจำวันที่ 1-7 มิ.ย.2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุเสียมีทั้งหมด 91 เส้นทาง 1.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ - เพชรบุรี Link CAT 2.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนตราด - ชลบุรี Link CAT 3.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - สุราษฎร์ธานี Link CAT 4.แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง โรงเรียนปายวิทยา - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 5.แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนปายวิทยา ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 6.แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 7.ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2572 8.แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (4 Core) ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 9.แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร -วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 10.แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สนง.เขตพื้นที่สกลนคร 2 ในวันที 1-2 มิถุนายน 2562 11.แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข การไฟฟ้าย้ายแนว ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน-วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (Protection) ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 12.แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 13.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ -สพท. ชัยภูมิ เขต 2 - สพท. ขอนแก่น เขต 5 1 core ด้านรับ ชัยภฺูมิ 14.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเขตบางเขน 1 core ด้านรับ บางเขน 15.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา (4 Core) 16.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง - สพท. บึงกาฬ 17.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. สกลนคร เขต 2 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร 18.แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา - วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา(SW) 19.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก - สพป. สุโขทัย เขต 1 20.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - ชลบุรี Link CAT 21.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต1 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3(SW) 22.แจ้งตรวจสอบ loss เคเบิล Uplink 1, 3 เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 - วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 23.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ (SW) 24.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (SW) 25.แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย (SW) Rx power: <-40 dBm 26.แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี(SW) - วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล(SW) ตอนนี้วงจรไม่สามารถใช้งานได้ 27.แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี Rx power: <-40 dBm 28.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง บุรีรัมย์ - สระแก้ว Link CAT 29.กระบี่ // วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก // ตรวจสอบพบ Link Down 30.แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร - วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (SW) Rx power: <-40 dBm 31.อุบลราชธานี // วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ // ตรวจสอบพบ Link Down 32.ตาก // วิทยาลัยสารพัดช่างตาก // ตรวจสอบพบ Link Down 33.สงขลา // วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา // ตรวจสอบพบ Link Down 34.ลพบุรี // วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง // ตรวจสอบพบ Link Down 35.สุราษฎร์ธานี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี // ตรวจสอบพบ Link Down 36.ระนอง // วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down 37.ชุมพร // วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ // ตรวจสอบพบ Link Down 38.ตรัง // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง // ตรวจสอบพบ Link Down 39.สุราษฎร์ธานี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี // ตรวจสอบพบ Link Down 40.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. ลพบุรี เขต 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 41.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา (4 Core) 42.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ 43.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 44.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง รร.ขุนยวมวิทยา - สพท. แม่ฮ่องสอน เขต 2 45.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. ลพบุรี เขต 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 46.พังงา // วิทยาลัยเทคนิคพังงา // ตรวจสอบพบ Link Down 47.แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยศรีนครรินทร์วิโรฒ องค์รักษ์ - วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 48.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง หาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง – มหาวิทยาลัยพะเยา 49.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ 50.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนปายวิทยา-วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 51.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ – สพป.สุโขทัย เขต 1 52.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 53.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม 54.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 55.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น – สพป.ขอนแก่น เขต 5 56.น่าน // วิทยาลัยเทคนิคน่าน // ตรวจสอบพบ Link Down 57.น่าน // วิทยาลัยการอาชีพปัว // ตรวจสอบพบ Link Down 58.สุพรรณบุรี // วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง // ตรวจสอบพบ Link Down 59.กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี // ตรวจสอบพบ Link Down 60.อุดรธานี // วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี // ตรวจสอบพบ Link Down 61.แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 62.แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 63.แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 64.แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (SW) - วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 65.วิทยาลัยชุมชนระนอง - วิทยาลัยอาชีวชุมพร ขาด 66.แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง(SW) 67.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี Link CAT 68.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ขาด 69.แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต2 70.Ticket ย่อย อ้างอิง NT-Fiber-2019-06-0059 แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 71.ขอนแก่น // วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น // ตรวจสอบพบ Link Down 72.นครสวรรค์ // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า // ตรวจสอบพบ Link Down 73.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - สพป.ลพบุรี เขต 2 ขาด 74.แจ้งตรวจสอบ เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (SW) 75.ทยาลัยเทคนิคราชบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี down 76.มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ (1 Core ด้านรับ พะเยา) 77.ตรัง // วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน // ตรวจสอบพบ Link Down 78.ลำปาง // วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา // ตรวจสอบพบ Link Down 79.พะเยา // วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ // ตรวจสอบพบ Link Down 80.แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก(SW) - วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก(SW) 81.ชลบุรี // วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ // ตรวจสอบพบ Link Down 82.ตรวจสอบพบ Loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม (SW) -24.2 dBm 83.มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ - วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขาด 84.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครสวรรค์ - เชียงใหม่ Link CAT 85.แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว (SW) -40.0 **ได้ประสานงานติดต่อ อ.ชาญณรงค์ : 086-8435500 แจ้งไฟฟ้าไม่ดับ คะ ** 86.สระแก้ว // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว // ตรวจสอบพบ Link Down 87.นครราชสีมา // วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ // ตรวจสอบพบ Link Down 88.ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - อยุธยา Link CAT 89.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - มหาวิทยาลัยนเรศวร ขาด 90.แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 91.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แจ้งขอย้ายอุปกรณ์และ fiber ติดต่ออาจารย์เอกภพ บุตรศรี 084-5843423 เหตุแจ้งเสียในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 33 เคส 1.กาฬสินธุ์//โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม// ตรวจสอบพบ router ไม่สามารถremote ได้ 2.สกลนคร//โรงเรียนพังโคนวิทยาคม// Switch เสีย Router ไฟติดค้าง ( Rommon > ) 3.กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง // ตรวจสอบอุปกรณ์ Router 4.พิษณุโลก // มหาวิทยาลัยนเรศวร // ดำเนินการเปลี่ยนแบต Rectifier 5.สงขลา // มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา // ตรวจสอบพบ UPS Aros ไม่สำรองไฟ 6.เชียงราย//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 //PM P2 งวด3//2562 7.กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง //PM P2 งวด3//2562 8.พะเยา // มหาวิทยาลัยพะเยา // Battery Rectifier เสื่อมสภาพ 9.กระบี่ // วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ // Battery Rectifier เสื่อมสภาพ 10.กรุงเทพมหานคร // สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา // (EMC Clarion CX-960) 11.สุราษฎร์ธานี//วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี//Router มีเสียงดัง+UPS ไม่สำรองไฟ 12.ตรัง // มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง //Battery Rectifier เสื่อมสภาพ 13.อุตรดิตถ์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ //ตรวจสอบพบ IP Camera ไม่สามารถใช้งานได้ 14.ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพหันคา downlink down 15.กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย downlink down 16.จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ไม่สามารถ monitor ได้ 17.สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ไม่สามารถ monitor ได้ 18.อุบลราชธานี //มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี//สำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการย้ายและดำเนินการย้ายอุปกรณ์และไฟเบอร์ 19.บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ down 20.อุตรดิตถ์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ //ตรวจสอบพบ Server R710 ไม่สามารถใช้งานได้ 21.เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย monitor ไม่ได้ 22.นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ไม่สามารถ monitor router ได้ 23.ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง ไม่สามารถ monitor router ได้ 24.ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ monitor ไม่ได้ 25.ระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง) monitor ไม่ได้ 26.นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) monitor ไม่ได้ 27.นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) monitor ไม่ได้ 28.ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ monitor ไม่ได้ 29.สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน monitor ไม่ได้ 30.ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก monitor ไม่ได้ 31.อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย monitor ไม่ได้ 32.นครศรีธรรมราช // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 // เปลี่ยน Card SIP RMA

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2562.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 62 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดในวันที่.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 21 เมษายน 2562.... UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 75 เส้นทาง.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสียเส้นทางที่ไฟเบอร์ขาด และแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 47....