โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Monday, March 11, 2019, 16:31:17
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [154]

  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้

  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเถิน

  มหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนปายวิทยา

  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - มหาวิทยาลัยพะเยา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  วิทยาลัยการอาชีพเถิน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - สพป.. สุโขทัย เขต 1

  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2

  สพป. สกลนคร เขต 2 – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร – มหาวิทยาลัยนครพนม

  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  สพป. นครรราชสีมา เขต 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 core ด้านรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - สำนักงานเขตพื้นที่ อ่างทอง เขต 1

  สพป. อ่างทอง เขต 1 – วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตรังสิต – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี - วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเขตบางเขน Core Protection 2 Core

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเขตบางเขน – มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาลัยเขตชลบุรี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยชุมชนตราด

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร - วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  วิทยาลัยชุมชนพังงา – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  วิทยาลัยชุมชนพังงา - วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - สพท. ชุมพร เขต 2

  สพป. ชุมพร เขต 2 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (Working)

  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (Protection)

  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ - วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (Working)

  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ - วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (Protection)

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  - วิทยาลัยชุมชนระนอง

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า - วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - วิทยาลัยชุมชนพังงา

  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ – มหาวิทยาสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  สพท. นครศรีธรรมราช เขต 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - วิทยาลัยชุมชนสตูล

  มหาวิทยาสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง – วิทยาลัยชุมชนสตูล

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

  สพป. ขอนแก่น เขต 5 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2562.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการปรับปรุงห้อง Data Center และระบบไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นปิดระบบการบริการเครือข่าย UniNet.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 21 เมษายน 2562.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 62 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดในวันที่.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงวงจรสื่อสัญญาณภายในประเทศ (NIX) และต่างประเทศ (IIG)....