โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
  sirirat
  sirirat เมื่อ Tuesday, April 3, 2018, 14:32:13
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [162]

                 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสทบทวนความรู้ในการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการ ด้วยโปรแกรมสนับสนุนการทำรายการสหบรรณานุกรม ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 80 แห่ง กระจายทุกภูมิภาค รวมจำนวน 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

                 ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/ อนึ่ง การอบรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักโปรดเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

  หนังสือเชิญ http://www.uni.net.th/UniNet/serminar_uc.php

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.