No Gift
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ2020-08-13T11:50:28+07:00

ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการฐานข้อมูลจำนวน ๙ ฐาน

สป.อว. เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิจัย พร้อมส่งเสริมผลงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเท่าเทียมนานาชาติ โดยได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ) เพื่อให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน [...]

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สป.อว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สป.อว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐาน

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐานสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันอังคารที่ 26 ต.ค. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

เรียน สมาชิก UniNet  UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 [...]

UniNet ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕

UniNet ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) [...]

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Data Controller)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. [...]