No Gift
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ2020-08-13T11:50:28+00:00

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Data Controller)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. [...]

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่องการประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่องการประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ EIT https://drive.google.com/file/d/1FGpePJLLJUF-5hJa9v39GXXsqqfH09w6/view แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก https://itas.nacc.go.th/go/eit/ftfvd9

อว.แนะนำสายด่วน เมื่อทราบผลติดเชื้อ COVID-19

เนื่องจากในขณะนี้มีการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วในทั่วประเทศ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ขอให้ประชาชนที่พบการติดเชื้อประสานกับโรงพยาบาลที่ตรวจพบเชื้อในเบื้องต้น หากโรงพยาบาลนั้น ๆ ไม่สามารถรองรับการรักษาได้ ขอให้แจ้งมายังสายด่วน COVID-19 เฉพาะกิจ โทร [...]

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นไปตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่าง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ [...]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ! มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ! มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 [...]

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่๔)

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่๔) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรในสังกัด [...]