No Gift
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ2020-08-13T11:50:28+00:00

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเอกสารอ้างอิงประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

18 สิงหาคม 2020|ข่าวประกาศ|

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาตนเองตามคุณธรรม [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เอกสารอ้างอิง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ณ [...]

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาตนเองตามคุณธรรม [...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เอกสารอ้างอิง ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [...]