No Gift
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ2020-08-13T11:50:28+00:00

UniNet ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับ”สถาบันการศึกษา”

UniNet ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับ"สถาบันการศึกษา"ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ZOOM ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 [...]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาเรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 1 [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญ ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาขอเชิญประชุม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 [...]

ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการฐานข้อมูลจำนวน ๙ ฐาน

สป.อว. เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิจัย พร้อมส่งเสริมผลงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเท่าเทียมนานาชาติ โดยได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ) เพื่อให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน [...]