ความเป็นมา

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เห็นชอบให้จัดตั้งองค์กรกลางดำเนินโครงการในลักษณะการจัดหาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา และจัดตั้งเป็นสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน สำนักงานฯ ได้เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 24 แห่ง และวิทยาเขตสารสนเทศ 37 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เชื่อมโยงอยู่บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา สามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและต่างประเทศ

ต่อมาปี 2553-2555 กระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียว รองรับการศึกษาทุกระดับ (ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ) ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงขึ้นเอง เชื่อมต่อไปยังสถานศึกษา จำนวน 3,000 แห่งทั่วประเทศ

และปี 2555-2557 มีการพัฒนาต่อยอดใน โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet) ดำเนินการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอีกจำนวน 7,606 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์

““เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม””

พันธกิจ

  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย และเชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  • บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาศูนย์กลางบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรด้านการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  • จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
  • ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิจัยร่วมกัน รวมถึงสร้างความร่วมมือในการทำการศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  • พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารจัดการเครือข่ายสถาบันการศึกษา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน
  • เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคม