บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

 
 
คณะผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
นายสำนวน หิรัญวงษ์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
เจ้าหน้าที่
 
ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
ผู้บริหาร      
1. รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์  มิตะถา ผู้อำนวยการ director@uni.net.th 1001
2. รองศาสตราจารย์ ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ รองผู้อำนวยการ deputy@uni.net.th 1002
3, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการ prama@uni.net.th -
4. นายสำนวน  หิรัญวงษ์ ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ sumnuan@uni.net.th 1003
ฝ่ายอำนวยการ      
1. นางสาวอิ่มใจ  คงจุ้ย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ amjai@uni.net.th 1000
2.นางสาวเนตรนภา กรรณิการ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี netnapa@uni.net.th 1007
3. นางสาวลัดดา  ตุ้มสุทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ladda@uni.net.th 1006
4. นางสาวฉัตรชนก  ชัยประภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป sornanong@uni.net.th 1005
5. นายภูมิ  ลายพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป poom@uni.net.th 1008
6. นางสาวประทุมพร  ปัญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป prathumporn@uni.net.th 1010
7. นายคมกฤษ   เอี่ยมกลัด พนักงานขับรถ - 1009
8. นางฉลอง   พานทอง แม่บ้าน - 1004
ฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล      
1. นางสาวปิยะนุช  ปรางค์มณี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ติดตามประเมินผล piyanuch@uni.net.th 2001
2. นางสาวลักษณา ภูศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน laksana@uni.net.th 2002
ฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย      
1. นายทวี  ศรีบุศย์ดี หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย tawee@uni.net.th 5005
2. นายวิริยะ  หิรัญพงษ์ วิศวกรระบบเครือข่าย wiriya@uni.net.th 5006
3. นายเกรียงศักดิ์  เหล็กดี วิศวกรระบบเครือข่าย kriengsak@uni.net.th 5001
4. นายชูเชิด  โสมภีร์ เจ้าหน้าที่เทคนิค choocherd@uni.net.th 5016
5. นายธีรวัฒน์  ก่อบุญ เจ้าหน้าที่เทคนิค teerawat@uni.net.th 5017
6. นายพัชรพงษ์  เอกสินิทธ์กุล วิศวกรระบบเครือข่าย phachara@uni.net.th 5010
7. นายสุธนวัฒน์  เวียงสิมา วิศวกรระบบเครือข่าย suthanawat@uni.net.th 5007
8. นายศรุต  จันทรไกร วิศวกรระบบเครือข่าย sarut@uni.net.th 5004
9. นายสุพัชรพงษ์  บัวนาค วิศวกรระบบเครือข่าย supacharapong@uni.net.th 5008
10. นายอาทิตย์  ไชยชิต วิศวกรระบบเครือข่าย arthit@uni.net.th 5009
11. นายวราวุฒิ  ไผ่ป้อง วิศวกรระบบเครือข่าย warawut@uni.net.th 5011
12. นางสาวพันทิพา  โพธิบุตร วิศวกรระบบเครือข่าย pantipa@uni.net.th 5013
13. นายวิทิต  สัพพัญญวิทย์ นักวิเคราะห์ระบบเครือข่าย withit@uni.net.th 5003
ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้      
1. นางสาวปัทมา  บุนนาค หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ patama@uni.net.th 3001
2. นางสาวเสาวนีย์  จุ้ยฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ saowanee@uni.net.th 3002
3. นางสาวศิริรัตน์  ศรีวงศ์กรกฏ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ sirirat@uni.net.th 3005