ก้าวของการพัฒนา UniNet สู่ NEdNet

 
 
          จากแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ดำเนินการและสมานรอยต่อระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัย และพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          การพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ให้สามารถรองรับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาและวิจัยของสถาบันการศึกษา จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่เข้มแข็ง UniNet จึงได้พัฒนาและขยายเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมและรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปยังสถาบันการศึกษาทั้งระบบ ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและวิจัยของประเทศ จากจุดนี้เองจึงเป็นก้าวของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่การเป็น "เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า NEdNet: National Education Network "