โครงสร้างเครือข่าย

 
 
               UniNet ได้พัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแกนหลัก และระบบเครือข่ายกระจาย โดยสร้างเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และเครือข่ายอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถครอบคลุมและรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปยังสถาบันการศึกษาทั้งระบบครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและวิจัยของประเทศ ดังภาพ
 
 
               นอกจากการสร้างเครือข่ายด้วยสื่อใยแก้วนำแสงดังกล่าวข้างต้นแล้ว UniNet ยังได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายออกสู่ภายนอกทั้งในส่วนอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัยเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยทั่วโลก อาทิ เครือข่าย Internet2, TEIN, JGN เป็นต้น นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วไปผ่าน CAT และ TOT รายละเอียดดังภาพ