สมาชิกเครือข่าย UniNet

 
 
สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet
 
ลำดับ ประเภทสถาบันการศึกษา จำนวนสถาบัน (แห่ง) จำนวนโหนด ที่เชื่อมต่อทั้งหมด (โหนด)
1 สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 14 55
2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 66 127
3 วิทยาลัยชุมชน 20 20
4 สถาบันอาชีวศึกษา 426 426
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 225
6 โรงเรียน 9568 9568
7 ห้องสมุดสังกัด กศน. 152 152
8 โรงเรียนเอกชนสังกัด สช. 142 142
9 หน่วยงานอื่นๆ 16 16
รวม 10629 10731