องค์ความรู้ (KM)

 
  • ความรู้ภายใน
  • ความรู้จากความร่วมมือ
  • ความรู้เพื่อการใช้งานระบบ

Untitled Document

   ความรู้ภายใน
 
   บทบาทภารกิจของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
   UniNet_มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
   Video Call Conference เพื่อการศึกษายุค 4.0
   ภัยไซเบอร์ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสังคม
   Internet of Thing
   Google App for Better Work (กูเกิ้ลแอ๊ปแต่ไม่แบ๊ว)
   การบริหารโครงการเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
   ชีวิตนี้...ขาดเธอไม่ได้
   ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
   แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายUniNet
   คู่มือการใช้งาน"ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์"
   คู่มือการใช้งาน"คู่มือการใช้งาน TDC (Thai Digital Collection)"
   คู่มือการใช้งาน SCOPIA Desktop (ฉบับเบื้่องต้น)
   เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การดำเนินงานของ UniNet"

Untitled Document

   ความรู้จากความร่วมมือ
 
   โครงการสถาปัตยกรรมริมน้ำ...แม่กลอง
   บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพในประเทศไทย