คณะทำงานด้านข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

 
 
         
  1.   มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
      1.1.   นายสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานกรรมการ
      1.2.   นางสาวชลธิชา นารอง คณะทำงาน
  2.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
      1.1.   นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ คณะทำงาน
      1.2.   นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ คณะทำงาน
  3.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
      1.1.   นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์ คณะทำงาน
      1.2.   นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกุล คณะทำงาน
  4.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
      1.1.   นางสาวสุกาญจนา ทิพยเนตร คณะทำงาน
      1.2.   นางสาววราภรณ์ พนมศิริ คณะทำงาน
  5.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
      1.1.   นายกวินณัช สิงห์ปัน คณะทำงาน
      1.2.   นางกชพร ศรีพรรณ์ คณะทำงาน
  6.   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
      1.1.   นางสาวทิตยา จันทร์สุข คณะทำงาน
      1.2.   นางวิมล ถิรสัตยวงศ์ คณะทำงาน
  7.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
      1.1.   นางสาวสุภาพ กลิ่นเรือง คณะทำงาน
      1.2.   นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์ คณะทำงาน
  8.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
      1.1.   นางสาวจิดานันท์ ทัศนานุสิทธิ์ คณะทำงาน
      1.2.   นางสาวรื่นฤดี ไชยวิชิตกุล คณะทำงาน
  9.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
      1.1.   นางดวงใจ กาญจนศิลป์ คณะทำงาน
      1.2.   นายบดินทร์ ยางราชย์ คณะทำงาน
  10.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      1.1.   นายฐิติพงศ์ ลิ้มพงศานุรักษ์ คณะทำงาน
      1.2.   นางสาวศิวาพร อุทัยสาร์ คณะทำงาน
  11.   มหาวิทยาลัยนเรศวร  
      1.1.   นายเกดิษฐ เกิดโภคา คณะทำงาน
      1.2.   นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย คณะทำงาน
  12.   มหาวิทยาลัยบูรพา  
      1.1.   นางรัศมี ปานดิษฐ์ คณะทำงาน
      1.2.   นายเฉลิมเกียรติ ดีสม คณะทำงาน
  13.   มหาวิทยาลัยมหิดล  
      1.1.   นางสาววัฒนา นามเมือง คณะทำงาน
      1.2.   นางรักชนก ขำประถม คณะทำงาน
  14.   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
      1.1.   นางเยาวภา เขื่อนคำ คณะทำงาน
      1.2.   นางสาวสุวิชา ศรีวิชัย คณะทำงาน
  15.   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
      1.1.   นางสาวดาวนภา สุยะนนท์ คณะทำงาน
      1.2.   นายรักเผ่า เทพปัน คณะทำงาน
  16.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
      1.1.   นางศิริพรรณ วัฒนกูล คณะทำงาน
      1.2.   นางเอื้อมพร ยศจนา คณะทำงาน
  17.   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
      1.1.   นายประเสริฐ สีแก้ว คณะทำงาน
      1.2.   นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล คณะทำงาน
  18.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      1.1.   นางมาลินี ภูหมั่นเพียร คณะทำงาน
      1.2.   นางสมพิศ พรวิริยกุล คณะทำงาน
  19.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
      1.1.   นายชำนาญ อินทสโร คณะทำงาน
      1.2.   นางสาวชูศรี วังศานุวัตร คณะทำงาน
  20.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
      1.1.   นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม คณะทำงาน
      1.2.   นายสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล คณะทำงาน
  21.   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
      1.1.   นางสาวสมสิริ เบญจวรานนท์ คณะทำงาน
      1.2.   นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ คณะทำงาน
  22.   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
      1.1.   นางปุชนีย์ อินทะนา คณะทำงาน
      1.2.   นางสาวชุษณา นราจันทร์ คณะทำงาน
  23.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
      1.1.   นายธีรพงษ์ พิเภก คณะทำงาน
      1.2.   นางกมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร คณะทำงาน
  24.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
      1.1.   นางสาวหน่อย วินัยสุรเทิน คณะทำงาน
      1.2.   นางสาววันดี มีดี คณะทำงาน
  25.   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      1.1.   นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว คณะทำงาน
      1.2.   นางเอกอนงค์ ดวงจักร์ คณะทำงาน
 
         
หน้า 1   | 2   | 3   |