คณะกรรมการพัฒนาโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

 
 
     
 
1.
  นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ประธานกรรมการ
 
2.
  นางวนิดา จันทนทัศน์
รองประธาน
 
3.
  นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล กรรมการ
 
4.
  นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ กรรมการ
 
5.
  นางวรจิตติ์ ปิยะภาณี กรรมการ
 
6.
  นางสาวสายฝน เต่าแก้ว กรรมการ
 
7.
  นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการ
 
8.
  นางสาวรักขณาวรรณ์ ชูทอง กรรมการ
 
9.
  นางสาวปัทมา บุนนาค กรรมการ
 
10.
  นางสาวปิยะนุช ปรางค์มณี กรรมการและเลขานุการ
         
 

คณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 
 
     
 
1.
  นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส ประธานกรรมการ
 
2.
  นางศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี
รองประธาน
 
3.
  นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณรัตน์ กรรมการ
 
4.
  นางอาภากร ธาตุโลหะ กรรมการ
 
5.
  นางเพ็ญแข ประจงใจ กรรมการ
 
6.
  นายจีระพล คุ่มเคี่ยม กรรมการ
 
7.
  นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล กรรมการ
 
8.
  นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแก้ว กรรมการ
 
9.
  นายสมพงษ์ เจริญศิริ กรรมการ
  10.   นายสุริยา อภิวันทนากร กรรมการ
  11.   นางสาวปัทมา บุนนาค กรรมการ
 
12.
  นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
 
     
 

คณะทำงานเอกสารมรดกไทย

 
 
     
 
1.
  นางวนิดา จันทนทัศน์ ประธานคณะทำงาน
 
2.
  นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส
คณะทำงาน
 
3.
  นางเพ็ญแข ประจงใจ คณะทำงาน
 
4.
  นายจีระพล คุ่มเคี่ยม คณะทำงาน
 
5.
  นายสมพงษ์ เจริญศิริ คณะทำงาน
 
     
หน้า 1   | 2   | 3   |